Основни Учения на Християнството проповядвани в ХЕЦ ШАЛОМ

Home / Основни Учения на Християнството проповядвани в ХЕЦ ШАЛОМ

В Какво Вярваме

Христова евангелска църква „ШАЛОМ” приема Библията за Божие Слово, ръководство и основа за живот, като вярва в следните доктрини:

01 / ЕДИНСТВЕН ТВОРЕЦ

Ние вярваме, че има само един Бог, Творец на Вселената, безначален, вечен, всемогъщ, Съдържател и Управител на всичко. Свят, милостив и справедлив, единствен Той заслужава поклонение.

05 / ВЪПЛЪЩЕНИЕ

Ние вярваме, че Исус Христос (Божият Син) дойде на земята в плът, заченат от Святия Дух, роден от Девица, съвършен Бог и съвършен човек; че умря за греховете на човечеството, възкръсна от мъртвите и е единствен Изкупител чрез жертвата Си на кръста. (Йоан 3:16,17; Римл.4:25)

09 / ЦЪРКВАТА

Ние вярваме, че Христовата църква е общество от хора, изповядващи Исус Христос и учението Му, събиращи се доброволно за богослужение и богоугоден живот съгласно Писанията и законите на Република България. Глава на църквата е Христос. (Деян.16:5; Евр.10:25)

02 / ТРИЕДИНЕН

Ние вярваме, че Бог е триединен, Бог в три лица – Бог Отец, Бог Син (Исус Христос) и Бог Святи Дух; че тези три са едно и са еднакво достойни за поклонение. (2 Кор.13:14)

06 / СПАСЕНИЕ ЧРЕЗ ВЯРА

Ние вярваме, че човек се оправдава и новоражда от Святия Дух единствено по благодат, чрез вяра в изкупителното дело на Исус Христос. (Ефес.2:8)

10 / ТАЙНСТВА

Ние вярваме в тайнствата – водно кръщение, Господна Трапеза, бракът между един мъж и една жена, съгласно гражданските закони на страната, в която е сключен, и в контекста на Светото писание – Библията.

03 / БИБЛИЯТА

Ние вярваме, че Свещените Писания на Стария и Новия Завет (Библията) са боговдъхновеното откровение на Божията воля към човеците и са крайният авторитет за вярата и богоугодния живот. (2 Тим.3:16,17)

07 / СВЯТИЯТ ДУХ

Ние вярваме в кръщението със Святия Дух и Неговите дарби, следствието на което е изпълване на вярващия със сила за свидетелстване, духовно служение и богоугоден живот. (Деян.1:8; Деян.2:4)

11 / ПОРЪЧЕНИЕТО

Ние вярваме, че проповядването на Евангелието е главното средство, определено от Христос да привежда грешните към покаяние и да изгражда Христовите последователи в святост. Длъжност на църквата е да изпълнява последната заповед на Спасителя: “Идете по целия свят и проповядвайте Евангелието на всяка твар” (Мk.16:15, Яков 5:20; Мат.28:19,20)

04 / ГРЕХОПАДЕНИЕ

Ние вярваме, че човекът беше създаден по образа на Бога, но чрез самоволното си непокорство изгуби общението си с Него и изложи себе си на справедливия Му съд. (Римл.5:12)

08 / ОСВЕЩЕНИЕ

Ние вярваме, че всеки християнин е длъжен да живее свят (Христоподобен) живот и да изпълнява всичките си длъжности към Бога и останалите хора, растейки в познаването и съблюдаването на принципите на Божието Слово. (Евр.6:1; Евр.12:14)

12 / ВЕЧНИ СЪСТОЯНИЯ

Ние вярваме в предстоящото и явно завръщане на Господ Исус Христос и във възкресението на мъртвите за вечно блаженство на спасените и вечно наказание на погиналите. (Йоан 14:1-3; Откр.7:15-17; Откр.20:11-15)
Пишете ни

Не се колебайте да ни пишете по всякакви въпроси.